National Health mission logo

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

National Health Mission

Contact- CH

Name & DesignationContact Details
Dr. Ajay Khera
DC (CH)
Tele : 23061281
Fax : 23061281
Email : ajaykheramch@gmail.com
Dr. P. K. Prabhakar
DC (CH)
Tele : 23062555
Fax : 23062555
Email : pkprabhakar2009@gmail.com
p.k.prabhakar@hotmail.com
Dr. Sila Deb
DC (CH)
Tele : 23061218
Fax : 23021218
Email : sila.deb@nic.in
siladeb@gmail.com