National Health mission logo

National Health Mission

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

States/UTs Official

 List of Additional Chief Secretary / Principle Secretary / Secretary of Health and Mission Director(NHM) of States                                Download PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.

SI.No.Name of State/UTACS/Principal Secretary/ SecretaryMission Director (NHM)
1 Andhra Pradesh Dr. K.S.Jawahar Reddy Shri Kartikeya Misra
2 Arunachal Pradesh ------------ Shri. P. Prathiban
3 Assam Shri Samir Kumar Sinha Dr. Lakshmanan. S
4 A&N lsland Shri K R Meena Ms. Kriti Garg
5 Bihar Shri Sanjay Kumar Shri Manoj Kumar
6 Chhattisgarh Ms. Niharika Barik Singh Dr. Priyanka Shukla
7 Chandigarh Shri Arun Kumar Gupta Dr. G. Dewan
8 D & N Haveli Dr. A. Muthamma Shri S. Krishna Chaitanya
9 Daman & Diu Dr. A. Muthamma Sh. Pranjal J. Hazarika
10 Delhi Shri Sanjeev Khirwar  Shri Sayed Musawwir Ali 
11 Goa Ms. Nila Mohanan Ms. Nila Mohanan
12 Gujarat Dr. Jayanti S. Ravi  Shri J.D. Desai
13 Haryana Shri Rajeev Arora Sh. Prabhjot Singh
14 Himachal Pradesh Shri R. D. Dhiman Dr. Nipun Jindal
15 Jammu & Kashmir Shri Atal Dulloo Shri Bhupendra Kumar 
16 Jharkhand Dr.Nitin Madan Kulkarni Dr. Shailesh kumar Chaurasia
17 Karnataka Shri Jawaid Akhtar Shri Ramachandran R.
18 Kerala Dr. Rajan  N. Khobragade Dr. Ratan Khelkar
19 Lakshadweep Dr. S.Sundaravadivelu Dr. K. Shamsudheen
20 Madhya Pradesh Dr. Pallavi Jain Govil Ms. Chhavi Bhardwaj
21 Maharashtra Dr. Pradeep Kumar Vyas Dr. Anup kumar Yadav 
22 Manipur Shri V. Vumlunmang Shri Ningthoujam Geoffrey
23 Meghalaya Shri Sampath Kumar Smt. N . M. Nampui
24 Mizoram Shri H. Lalengmawia Dr. Eric Zomawia
25 Nagaland Shri R.Ramakhrishnan Dr. Kevichusa Medikhru
26 Odisha Shri Nikunja B. Dhal Ms.Shalini Pandit
27 Punjab Shri Anurag Agarwal Shri Kumar Rahul
28 Puducherry Mr.Prashant Kumar Panda Dr. S. Mohan Kumar
29 Rajasthan Shri Rohit Kumar Singh Shri Naresh Kumar Thakral
30 Sikkim Shri K. Sreenivasaulu Dr. P. M. Pradhan
31 Tamil Nadu Dr. Beela Rajesh Dr.K.Senthil Raj
32 Tripura Dr. Devasish Vasu Smt. Aditi Majumder
33 Telangana Smt. A. Shanti Kumari Smt. Yogita Rana
34 Uttar Pradesh Shri Amit Mohan Prasad Shri Vijay Vishwas Pant
35 Uttarakhand Shri Nitesh Kumar Jha Shri Yugal Kishore Pant
36 West Bengal Shri Vivek Kumar Md. Ghulam Ali Ansari